عکاسی

عکاسی هنرِ استفاده و ایجاد تصاویر با دوام با ثبت نور یا تابش های الکترومغناطیسی دیگر، بصورت الکترونیکی با استفاده از سنسور تصویر، یا از نظر شیمیایی با استفاده از ماده حساس به نور مانند فیلم عکاسی است. عکاسی در بسیاری از زمینه های علمی، تولیدی (به عنوان مثال ، فوتولیتوگرافی)، تجارت، تولید هنر، فیلم و مستند، تفریح و سرگرمی و ارتباط جمعی مورد استفاده قرار می گیرد.