بسته بندی

طراحی بسته بندی عبارت است از اتصال فرم ها، ساختار ها، مواد ها، رنگ ها ، تصاویر، تایپوگرافی و اطلاعات نظارتی با عناصر طراحی جانبی برای ساخت بسته بندی ای مخصوص یک محصول که آن را مناسب بازاریابی بکند. هدف اصلی از بسته بندی ایجاد ابزاری است که به منظور حمل، محافظت، نقل، توزیع، ذخیره و ایجاد تمایز محصولات از یکدیگر در بازار انجام می گیرد.