دیزاین داخلی و معماری

معماری هنر طراحی و ساخت ساختمانها و امکانات با استفاده از مصالح ساختمانی مختلف و روشهای ساختمانی برای تأمین نیازهای مادی و اخلاقی انسان است. معماری داخلی نیز با در نظر گرفتن کلیه عناصر ساختمانی، تعادل بین هنر و علم در طراحی فضای داخلی خانه و بناها است. رشته معماری شامل انواع علوم مختلف مانند تاریخ، ریاضیات، علوم، فناوری، روانشناسی، فلسفه، مدیریت و قانون می شود. همه این علوم ها برای معمار مهم است که بتواند روش تفکر، زندگی، تاریخ و عواملی که بر روان او تأثیر می گذارد را درک کند، بنابراین بناهایی را طراحی و بنا می کند که مناسب انسان برای انطباق و زندگی در آن باشد.