دیزاین دیجیتال

طراحی دیجیتال یک اصطلاح عام است که اکنون از گذشته اهمیت بیشتری دارد. به عبارت ساده ، هر نوع طرحی که در قالب دیجیتال (در یک برنامه یا وب سایت) ظاهر شود ، به جای چاپ (در صفحه فیزیکی) ، طراحی دیجیتالی محسوب می شود.