معرفــــی

تک تک اعضای یک سین در طی چندین سال مطالعه و بررسی نیازها، چالش ها و نقاط قوت و ضعف موجود در مشاغل گوناگون در داخل و خارج کشور و با تکیه بر توانایی های علمی، فنی و هنری خود توانستند دوشادوش هم خانواده بزرگ یک سین را با شعار "متفاوت ببینید" پایه گذاری و تاسیس کنند. یک سین در تمام لحظات، آرمان های متعالی یک خانواده را دنبال می کند. شما نیز به جمع این خانواده بزرگ بپیوندید.

ما یک خانواده ایم...

تک تک اعضای یک سین در طی چندین سال مطالعه و بررسی نیازها، چالش ها و نقاط قوت و ضعف موجود در مشاغل گوناگون در داخل و خارج کشور و با تکیه بر توانایی های علمی، فنی و هنری خود توانستند دوشادوش هم خانواده بزرگ یک سین را با شعار "متفاوت ببینید" پایه گذاری و تاسیس کنند. یک سین در تمام لحظات، آرمان های متعالی یک خانواده را دنبال می کند. شما نیز به جمع این خانواده بزرگ بپیوندید.

اهداف

تک تک اعضای یک سین در طی چندین سال مطالعه و بررسی نیازها، چالش ها و نقاط قوت و ضعف موجود در مشاغل گوناگون در داخل و خارج کشور و با تکیه بر توانایی های علمی، فنی و هنری خود توانستند دوشادوش هم خانواده بزرگ یک سین را با شعار "متفاوت ببینید" پایه گذاری و تاسیس کنند. یک سین در تمام لحظات، آرمان های متعالی یک خانواده را دنبال می کند. شما نیز به جمع این خانواده بزرگ بپیوندید.

ارزشها

تک تک اعضای یک سین در طی چندین سال مطالعه و بررسی نیازها، چالش ها و نقاط قوت و ضعف موجود در مشاغل گوناگون در داخل و خارج کشور و با تکیه بر توانایی های علمی، فنی و هنری خود توانستند دوشادوش هم خانواده بزرگ یک سین را با شعار "متفاوت ببینید" پایه گذاری و تاسیس کنند. یک سین در تمام لحظات، آرمان های متعالی یک خانواده را دنبال می کند. شما نیز به جمع این خانواده بزرگ بپیوندید.

چشم انداز

تک تک اعضای یک سین در طی چندین سال مطالعه و بررسی نیازها، چالش ها و نقاط قوت و ضعف موجود در مشاغل گوناگون در داخل و خارج کشور و با تکیه بر توانایی های علمی، فنی و هنری خود توانستند دوشادوش هم خانواده بزرگ یک سین را با شعار "متفاوت ببینید" پایه گذاری و تاسیس کنند. یک سین در تمام لحظات، آرمان های متعالی یک خانواده را دنبال می کند. شما نیز به جمع این خانواده بزرگ بپیوندید.

داستان یک سین

یک سین با بهره گیری از تجربیات ارزنده ی نخبگان هنری و با اعتماد به ایده پردازی ، دکوپاژ و کارگردانی خلاقانه ی هنرمندان جوان خود و با استفاده از امکانات و تجهیزات مدرن سمعی و بصری آماده ارایه انواع فیلم و تیزر با کیفیت مناسب و قابل رقابت با انواع نمونه های داخلی و خارجی می باشد.
داستان یک سین